top of page

​    I Ur och Skur     Järvastaden

​​

 

 

 

 

Bakgrund:​ Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Det finns en läroplan för förskolan (Lpfö-18) som är utformad i enlighet med skollagen, FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska förskoletraditionen. ​Läroplanen behandlar förskolans Värdegrund, Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Uppdraget: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

 

Målen: Anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan

 

Riktlinjer: Läroplanen anger förskolechefens ansvar men också, förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. ​ Alla ska visa respekt för vår natur och miljö på förskolan och vi respekterar Allemansrätten ​

 

För att barnen ska känna delaktighet i verksamheten låter vi dem vara med och påverka och fatta beslut efter egen förmåga. Vi ska vara lyhörda för barnens tankar och idéer och utgår från barnens intressen när vi planerar verksamheten. Barnen uppmuntras att uttrycka sig och att lyssna på andra. Vi arbetar för att barnen ska ta ansvar för sina egna och andras tillhörigheter och värna om förskolans inne- och utemiljö. Barnen ska uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar i olika situationer. ​För att varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer arbetar vi med att barnen deltar i olika former av beslutsfattande t ex röstning, lottning, turordning och majoritetsbeslut. ​Barnen ges stora möjligheter till samarbete när vi är i skogen, vill sjön, eller på ängen. Vi betonar att det är viktigt att hjälpas åt och att behandla alla jämlikt oavsett kön, bakgrund eller utseende. ​I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.​ ​

 

Vi vill ge möjlighet till olika sorters lek. Leken är ett av barnens viktigaste uttryckssätt och möjlighet att bearbeta och reflektera över händelser i vardagen. Leken stimulerar även barnens sociala färdigheter. Genom att ge långa sammanhängande stunder av lek, skapar vi grunder för att kunna samarbeta och stärka barnens identitet. ​​ I naturen får barnen många möjligheter att träna och vidga sina begrepp. Där tillfredsställs även barnens behov av spänning, rörelse och sociala gemenskap. Tillsammans med barnen är vi ledare medupptäckare, medupplevare, medagerande och medforskare i naturen.

I verksamheten ingår Friluftsfrämjandets friluftsskolor så som, Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Barnskidor och Barnskridsko. ​ Friluftsskolorna med årstidsväxlingar, kompostering, sopsortering, odlingar och skörd ger barnen kunnande och förståelse för naturens kretslopp.

 

​Vi dokumenterar och presenterar barnens arbeten bland annat för att stärka deras självbild, men också ge föräldrarna insyn i deras barns vardag och utveckling. Vi vill skapa goda förutsättningar för att ge barnen olika möjligheter att uttrycka sig. Vi vill föra öppna och förutsättningslösa resonemang med barnen, och utveckla möjliga vägar där också små barn ska kunna göra sig hörda. ​Vi vill synliggöra vår I Ur och Skur profil i månadsbrev, dokumentation och marknadsföring. ​Vi uppmärksammar våra olika traditioner; Lucia, Påsk, Midsommar, Hasaloppet, Skördefest, Utomhusvernissage och Födelsedagar.​ 

 

De dagliga samlingarna är viktiga, då samtalar vi med barnen och uppmuntrar dem att uttrycka tankar och åsikter. Genom att vi som ledare är goda förebilder och medagerande i verksamheten, får barnen lättare att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler, både enskilt och i grupp.​ Vi arbetar med skapande i naturmaterial i alla uttrycksformer; som bild, musik, sång, dans och drama.

När barnen får möjlighet att utforma och påverka sin utemiljö med allt material som naturen ger stärks deras självkänsla. I naturen finns allt material på barns nivå. Naturen förändras ständigt under årstiderna och ger barnen nya möjligheter, materialet är gratis och föränderligt. ​ När barnen är ute i naturen ges många möjligheter att konkret få uppleva och erfara begreppen tal, mätning och form samt öka sin förmåga att orientera sig i tid och rum. De utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.​Materialet är gratis och variationsrikt.

Årstidernas växlingar bjuder på nya möjligheter, geografiskt kan materialet växla.

Uppdrag och Mål

bottom of page