top of page

​    I Ur och Skur     Järvastaden

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
 
RUTINER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Att använda en handlingsplan hjälper den pedagogiska personalen att bli mer medveten om hur de kan anpassa verksamheten för barnen. Detta främjar förändringar i den pedagogiska verksamheten, lärandemiljöer, personalens förhållningssätt, samt främjar inkluderande lösningar.
 
SYFTE MED HANDLINGSPLAN
Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra en dokumentation över överenskommelsen mellan hemmet och förskolan Handlingsplanen ska vara ett arbetsverktyg i den pedagogiska verksamheten.
 
MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN
Identifiera barnets behov, planera, sätta upp realistiska mål på kort och lång sikt, samt utvärdera insatserna och följa upp resultaten av dessa. göra en noggrann kartläggning utifrån barnets vardag i förskolan göra en noggrann analys och problemformulering, för att skapa adekvata stödinsatser för barnet. skapa en helhetsbild där föräldrar och pedagogisk personal kommer till tals genom dokumentation göra föräldrar delaktiga i beslut och förtydliga ansvarsfördelningen samordna resurser för att arbeta mot ett gemensamt mål.
 
STYRDOKUMENTEN SÄGER:
Skollagen 8 kapitlet, Förskola 9 §
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatsernaLäroplan för förskolan Lpfö 98/2010.
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra, skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
 
FÖRÄLDRASAMVERKAN
Föräldrarna utgör en viktig del i arbetet med barnet och som delaktiga i upprättandet av handlingsplanen. Föräldrarna ska genom förskolans profession, förklaringar och synpunkter ta ställning till förskolans insatser och värdera vad de själva tycker verkar bra för deras barn. Föräldrarna är de som känner sitt barn bäst och skall ha det som utgångspunkt inför ställningstagandet. Pedagogerna är de professionella och skall därför kunna beskriva hur de på bästa sätt kan hjälpa barnet.
PROBLEMANALYS För att göra en noggrann analys och problemformulering är det viktigt att ta reda på vad det är som inte fungerar för barnet i den dagliga verksamheten på förskolan. Och vid vilka situationer det ställer till problem.
 
BARNETS STARKA OCH POSITIVA SIDOR
Barnets möjligheter till utveckling påverkas av barnets styrkor och positiva sidor Det är viktigt att belysa detta för att se vad som kan väcka intresse hos barnet och som barnet kan använda sig av för att kompensera sina svårigheter. Det är viktigt att förskolan ser barnets starka sidor för att stärka barnet i sin utveckling.
 
MÅLFORMULERING
Utifrån den pedagogiska kartläggningen och analysen sätter man upp konkreta mål som skall uppnås på lång och kort sikt.
 
ANSVARSFÖRDELNING
Handlingsplanen skall tydligt beskriva vilka metoder/åtgärder förskolan tänker vidta för att på bästa sätt stötta och hjälpa barnet vidare i utveckling utifrån individens förutsättningar. Föräldrarna ska själva kunna ge förslag på hur de vill hjälpa och stötta sitt barn. Handlingsplanen skall tydligt beskriva vem som har vilket ansvar, för de olika åtgärderna.
 
 
 
UTVÄRDERING
Utvärdering innebär alltid en bedömning av kvalité. Det kan finnas flera avsikter t.ex. anpassa metoder och förskolemiljö efter individuella behov. Det finns också ett kontrollerande syfte, att se om man uppnått uppsatta mål. Resultaten jämförs med genomförda insatser. Har nuläget som var utgångspunkten för planeringen förändrats, stämmer det överens med föräldrarnas syn och de långsiktiga målen. Har inte målen uppnåtts bör man ställa sig frågan
 
VARFÖR?
 
 
 
SEKRETESS
Alla uppgifter som rör enskilt barns personliga förhållanden i detta dokument kan sekretessbeläggas med stöd av bestämmelserna i sekretesslagen. Ju mer integritetskänslig en uppgift är desto strängare är sekretessen. En handlingsplan är en allmän handling när ärendet, som det tillhör, är slutbehandlad. En handling som är under arbete, dvs. arbete och beredning pågår, räknas däremot inte som en allmän handling. Pedagogens fortlöpande anteckningar om barnets prestationer eller iakttagelser till stöd för kommande utvecklingssamtal med föräldrar är inte att beakta som allmänna handling. All sekretess kan dock upplösas genom samtycke med den enskilde. Ett sätt att lösa informations och sekretessproblem är att skaffa samtycke av den som berörs av att uppgiften, vilket naturligtvis kan ske när förälder deltar i samtalet.
bottom of page